CONNECTING ROD

CONNECTING ROD

Connecting rod قطعه ای دارای سفتی و سختی بالا بوده که پیستون را به میل لنگ متصل می کند. این قطعه تحت فشار بسیار زیاد توسط پیستون قرار دارد و در واقع با هر چرخش در حال کشش و فشرده شدن است و با افزایش سرعت موتور، بار آن نیز افزایش می یابد. در این شرکت عوامل مؤثر بر خرابی شامل طراحی ساختاری، نوع مواد و بارهای دینامیکی با استفاده از روش استاندارد تحلیل خرابی مورد بررسی قرار می ‏گیرد. طراحی های ساختاری همچون مشاهده بصری، آزمایش متالورژی، آزمایش ذرات مغناطیسی تجزیه و تحلیل استرس پسماند، بازرسی، تجزیه و تحلیل شیمیایی، آزمایش سختی برینل، آزمایش کششی، تجزیه و تحلیل میکروساختار و ... برای تولید این قطعه انجام می ‌پذیرد و در نهایت با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای فوق این محصول با کیفیت مطلوب و دقت بالا تولید می شود.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS