Bearing
Bearing
Bearing

BEARINGS

هدف از استفاده از بیرینگ ‎‏ها ایجاد تکیه گاه و هدایت بخش ‏هاي متحرك می ‏باشد. بیرینگ ‏ها علاوه بر شماره اصلی که بیانگر نوع، اندازه و ابعاد آن است؛ دارای پسوند نیز می باشند که هر پسوند معرف ویژگی خاصی در طراحی داخلی یا بیرونی بیرینگ است. از آنجایی که این علائم و مفاهیم آنها تابع استاندارد خاصی نبوده و ازطرف هر سازنده بطور مستقیم تعیین می شود؛ در این مجموعه نیز بیرینگ‏ ها علائم و مفاهیم مختص خود را دارا می باشند. از لحاظ کارکردی بیرینگ‏ های لغزشی می‌ توانند به صورت بالقوه عمر نامحدود بدهند. اگر بیرینگ تحت شرایط معینی کار کند می تواند طول عمری به مراتب بیشتر از آنچه از فرمول ‏ها به دست می ‏آید داشته باشد. طبق این تئوری، مفهوم بار خستگی Fatigue load limit در نظر گرفته شده و این مقدار باری است که اگر بیرینگ تحت مقادیری کمتر از آن قرار گیرد، دچار خستگی نمی‏شود. اندازه یک بیرینگ براساس ظرفیت تحمل بار با در نظر گرفتن مقدار بار و طول عمر مورد انتظار با ضریب اطمینان خاص انتخاب می شود.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS