PISTON
PISTON
PISTON
PISTON

PISTON

پیستون قطعه اي است که از یک طرف در داخل سیلندر لاینر قرار دارد و از طرف دیگر به پیستون راد متصل است. پیستون وظیفه فشرده کردن گاز را بر عهده دارد. طراحی و ساخت این قطعه به شکل‏ هاي مختلفی انجام می ‏گیرد. در اثر ارتعاشات ناشی از مومنتوم سیال و نیروهای وارده از پیستون راد و سایر بارهای مکانیکی پیستون تحت تاثیر پدیده‌ های مخربی مانند ایجاد و رشد ترک قرار می‌ گیرد و از دقت ابعادی آن کاسته می ‌شود. مسئله‌ی حائز اهمیت دیگری که در پیستون‌ها رخ می دهد خوردگی های ناشی از گاز ورودی می باشد؛ بنابراین در این مجموعه برای تولید این محصول انتخاب مواد بر اساس قدرت تحمل آن در برابر فشار، وزن و سازگاری با گاز ورودی ولو انجام می شود. ساخت پیستون در درجه‌ی اول به شرایط کاری و پروسسی و کاربرد آن وابسته است و پیستون‌ها می ‌بایست از یک ماده‌ی سبک وزن با تمامیت ساختاری مناسب ساخته شوند.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS