PISTON
PISTON
PISTON ROD

PISTON ROD

پیستون راد اتصال دهنده کراس هد و پیستون بوده و انتقال توان مکانیکی به پیستون از طریق آن صورت می‏ پذیرد. چقرمگی (Toughness) متریال مورد استفاده در ساخت پیستون راد بسیار حائز اهمیت بوده و امکان مقابله و تعدیل فشارها و ارتعاشات اعمالی را فراهم می ‏آورد. فرآیند طراحی پیستون راد با شبیه سازی المان محدود جهت محاسبه جابجایی های استاتیکی و تنش های درونی پیستون راد آغاز شده و پس از ارزیابی نقاط بحرانی، تحلیل خستگی و برآورد طول عمر پیستون راد انجام می‏گیرد؛ در نهایت با در نظر گرفتن شرایط عملکرد فرآیندی و رعایت ملزومات استانداری جنس متریال، نوع ترکیب شیمیایی آن و همچنین پوشش‏دهی خاص موردنیاز سطح این قطعه تعیین می ‏گردد.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS