PISTON
PISTON
PISTON RING
RIDER RING
RIDER RING
RIDER RING

PISTON RING & RIDER RING

رینگ ‏های به کار رفته در پیستون کمپرسورهای رفت و برگشتی به دو دسته رینگ ‏های آب‏ بندی (Piston Ring) و رینگ ‏های سایشی (Rider Ring) تقسیم می ‏شوند. پیستون رینگ ها وظیفه آب بندی را بر عهده داشته و از عبور گاز از یک طرف پیستون به طرف دیگر جلوگیری می‏ کنند و رینگ ‏های سایشی وظیفه جلوگیری از تماس پیستون با بدنه سیلندر را بر عهده دارند. نکته حائز اهمیت در طراحی رینگ ‏ها بحث تغییرات دمایی در حین عملکرد کمپرسور است که سبب ایجاد انبساط و انقباض در سیلندر و پیستون گشته و در نظر نگرفتن آن باعث ایجاد آسیب ‏هاي جدي به کمپرسور می‏ گردد؛ این موضوع توجه به پارامتر های مختلفی مانند خواص مکانیکی، مقاومت شیمیایی ماده در انواع محیط‏ ها، رفتار حرارتی و ... را الزام‏ آور می ‏نماید. رینگ ‏های نیکا کمپرسور با در نظر گرفتن شرایط عملکردی کمپرسور شامل دما، فشار، نوع گاز، وضعیت روغن کاری، سرعت خطی پیستون، جنس لاینر و... طراحی شده و در تولید آن از پلیمر ها و پلاستیک ‏های مهندسی معتبرترین برند های اروپایی بهره گرفته می‏شود.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS