PISTON ROD PACKING
PISTON ROD PACKING
PISTON ROD PACKING
PISTON ROD PACKING

PISTON ROD PACKING

در کمپرسورهای رفت و برگشتی در صورتی که اتصال شاتون به پیستون توسط میل پیستون انجام شود، حرکت میل پیستون در محفظه اي به نام استافینگ باکس که شامل قسمتهایی به نام distance piece می ‏باشد، انجام می‏ شود. براي جلوگیري از نشت روغن محفظه میل لنگ به داخل سیلندر و نشت گاز از داخل سیلندر به این قسمت، آب بندي توسط پکینگ ‏هاي خاصی انجام می ‏شود. این قطعات به صورت رینگ بوده و هر رینگ از سه بخش یکسان تشکیل شده است. قطعات مورد استفاده دارای متریال های خاصی شامل برنز آلومینیوم، چدن و تفلون با گرید‏های مختلف می باشند که شرایط کارکرد کمپرسور اعم از فشار کاری، نوع گاز و ... تعیین کننده نوع متریال می باشد. کیفیت سطح پیستون راد پکینگ تولیدی این مجموعه بسیار مطلوب و از نظر ابعادی با دقت و تلرانس های صحیح تولید می ‏شود.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS