فرم ثبت سفارش

لطفا اطلاعات مورد نیاز را وارد نمائید

تمامی اطلاعاتی که با رنگ قرمز مشخص شده اند اجباری می باشند
اطلاعاتی فنی فرم باید به شکل عددی بین 100- تا 100+ و حداکثر تا دو رقم اعشار باشد
CYLINDER DATA
STAGE UNIT 1 2 3 4
NO. OF CYLINDERS  
SINGLE (SA) / DOUBLE ACTION (DA) SA/DA
LINER DIAMETER MM
PISTON ROD DIAMETER MM
PISTON STROKE MM
CYLINDER LUBRICATION YES/NO
NO. OF SUCTION VALVES PER CYC. END  
NO. OF DISCHARGE VALVES PER CYC. END  
SUCTION PRESSURE (BAR ABS)
DISCHARGE PRESSURE (BAR ABS)
SUCTION TEMP. (°C)
DISCHARGE TEMP. (°C)
FLOW STATE M2/H
GAS CONDITION / GAS CONTAINS SPECIFICATION ACCORDING TO
     
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS